Top_07_a Top_08_a Top_09_a Top_10_a Top_11_a
Wyszukaj produkt
Kategorie


Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.kom-it.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kom-it.pl.
Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin sklepu obowiązuje od 25-12-2014r.
 
WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

Właścicielem Sklepu Internetowego www.kom-it.pl jest Firma Handlowa:

Kom-IT Artur Sitkiewicz
Ul. Olsztyńska 216
42-202 Częstochowa
NIP 573 252 36 97
E-mail: kom-it@kom-it.pl
Telefon: 34 36 12 001

Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr: 83134, prowadzony przez Prezydent Miasta Częstochowy


1. Zamówienia w Sklepie można składać przez Sklep Internetowy www.kom-it.pl lub telefonicznie.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz
w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 
4. Zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych a
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

5. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail
- do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie
 lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

6. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości,
Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

9. Okres ważności zamówienia wynosi 14 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

10. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Wszystkie produkty dostępne w  sklepie Internetowego www.kom-it.pl. są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

12. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie
i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

13. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.kom-it.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą strony internetowej składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

14. Zamawiane produkty dostarczane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego w salonie firmowym Kom-IT  Komputery,                      ul. Olsztyńska 216, 42-202 Częstochowa.
 
15. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon fiskalny lub fakturę VAT).

16. Celem zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny po numerem  tel. 34 36 12 001 lub mailowy pod adresem e-mail: serwis@kom-it.pl,. Po rejestracji i zatwierdzeniu zgłoszenia serwisowego/reklamacyjnego, klient otrzyma dalsze instrukcje postępowania, wraz z sposobem i miejscem odesłania  reklamowanego produktu.
 
17. Sprzedawane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe.  Adresy i dane kontaktowe punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych danych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

18. Kom-IT Artur Sitkiewicz odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.


19. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej pod adresem e-mail serwis@kom-it.pl , lub w formie pisemnej na adres Kom-IT Artur Sitkiewicz podany w górnej części Regulaminu.

20. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że  Kom-IT Artur Sitkiewicz niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Kom-IT Artur Sitkiewicz albo Kom-IT Artur Sitkiewicz nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.


21. Kom-IT Artur Sitkiewicz rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

22. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Kom-IT Artur Sitkiewicz.

23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z nami
pod nr telefonu (0 34) 36-12-001 celem ustalenia warunków zwrotu. Towar powinien być zwrócony kompletny.
               FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Kom-IT Serwis
Ul. Olsztyńska 214
42-202 Częstochowa
E-mail: serwis@kom-it.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

24. Koszt przesyłki w przypadku ww. procedury zwrotu pokrywa kupujący

25. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

26. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


27. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

•    świadczenie usług, jeżeli Kom-IT Artur Sitkiewicz wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
•    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
•    w której konsument wyraźnie żądał, aby Kom-IT Artur Sitkiewicz do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
•    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
•    zawartej w drodze aukcji publicznej;
•    świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
•    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
28. Zapłata za towar uiszczana jest w formie przedpłaty na konto lub gotówką przy odbiorze przesyłki (po wcześniejszym uiszczeniu kosztów pobrania w formie przedpłaty na konto).
 Jeśli to możliwe po uiszczeniu opłaty klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej paczki w obecności dostarczyciela

29. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów,
znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 
30. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (034) 36-12-001.

31. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".

32. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

33. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Kom-IT Artur Sitkiewicz w ramach Sklepu Internetowego www.kom-it.pl. będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

Regulamin sklepu obowiązujący do 24-12-2014r.


Regulamin Sklepu Internetowego www.kom-it.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kom-it.pl.
Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 
WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

    * Właścicielem Sklepu Internetowego www.kom-it.pl jest Firma Handlowa:

Kom-IT Artur Sitkiewicz
Ul. Olsztyńska 216
42-202 Częstochowa
NIP 573-252-36-97

Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr: 83134, prowadzony przez Prezydent Miasta Częstochowy

    * Zamówienia w Sklepie można składać przez Sklep Internetowy www.komit.pl lub telefonicznie.
    * Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
    * Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz
w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
    * Zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych a
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
    * Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail
- do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie
 lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
    * Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
    * Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
    * Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości,
 Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
    * Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
    * W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie
i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować
 z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
    * Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon fiskalny lub fakturę VAT).
    * Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje w formie przedpłaty na konto lub
przy odbiorze przesyłki.
    * Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje
możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art.10 w/w ustawy.
Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z nami
pod nr telefonu (0 34) 36-12-001 celem ustalenia warunków zwrotu.
 Towar powinien być zwrócony kompletny.
    * Koszt przesyłki pokrywa kupujący
    * Zapłata za towar uiszczana jest w formie przedpłaty na konto lub gotówką przy odbiorze przesyłki
(po wcześniejszym uiszczeniu kosztów pobrania w formie przedplaty na konto).
 Jeśli to możliwe po uiszczeniu opłaty klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej paczki w obecności dostarczyciela
    * Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów,
znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
    * W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (034) 36-12-001.
    * Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".
 

 

email:
hasło:
Zapomniałem hasła


Twój koszyk jest pusty.1.
2.Kom-IT Komputery

Ul. Olsztyńska 214
42-202 Częstochowa
NIP: 573-252-36-97

Telefony:

34 36 12 001
506 320 025

E-mail:
kom-it@kom-it.pl
sklep@kom-it.pl

Dział Handlowy:
 maciejs@komit.pl
marcink@komit.pl

GaduGadu:
441145

Godziny pracy:
Pon - Czw: 9 00 - 16 30
Piątek: 9 00 - 16 00
Sobota: 9 00 - 13 00

31.12.2020 Czynne 9 00 - 13 00

24-27.12.2020 Nieczynne
01-03.01.2021 Nieczynne